Изработија...

Организатори и главни реализатори:
Веле Солунчев и Дарко Булдиоски

Автори на текстовите:
д-р Љупчо С. Ристески, м-р Даворин Трпевски, Владимир Јаневски, Инец Црвенковска, Драган Величковски, Ана Ашталковкса, Вече Солунчев, Дарко Булдиоски

Фотогрфии и снимки:
Архив на Институтот за Етнологија и Антропологија
професори, асистенти и студенти од различни генерации)

No comments: